Педагогічна рада дошкільного навчального закладу

Якщо питання організації діяльності ДНЗ розглядаються і вирішуються на нарадах при завідуючому, то ефективність роботи та перспектива розвитку колективу - це прерогатива педагогічної ради.

Педагогічна рада - це рада педагогів, які дійсно радяться, а не „засідають”, така рада повинна приносити професійне задоволення, бажання здійснити окреслене, впевненість, а не навпаки.

У Законі України "Про дошкільну освіту" у статті 20 "Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу” визначено основні положення щодо роботи педагогічної ради.

Педагогічна рада ДНЗ:

· оцінює результативність реалізації Державної Базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і на­вчання дітей у кожній віковій групі;

· розглядає питання удосконалення організації навчально - виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;

· визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження працівників;

· затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

· обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впроваджен­ня у навчально - виховний процесс досягнень науки і передово­го педагогічного досвіду;

· аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;

· визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю;

· розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;

· заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

· затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

· розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.

Педагогічна рада забезпечує два напрями роботи:

· організаційно-педагогічний: затвердження плану роботи ДНЗ, розгляд підсумків роботи за певний період, аналіз освітнього процесу у ДНЗ;

· науково-педагогічний:науково-методична проблема ДНЗ і шляхи її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досяг­нень науки і перспективного педагогічного досвіду (далі - ППД), під­вищення кваліфікації педагогів тощо.

Все більше зростає роль педагогічної ради як колегіального ор­гану управління, діяльність якого має вирішальний вплив на якість навчаль­но-виховного процесу та рівень роботи дошкільного закладу загалом.

Педагогічна рада є основною формою методичної роботи з педагогічним колективом. Вона дозволяє найбільш глибоко і кваліфіковано вирішувати важливі питання підвищення ефективності процесу навчання та виховання, дає змогу залучати кожного вихователя до роботи дошкільного закладу.

Важливо створити саме такі умови, які б сприяли підвищенню ефективності роботи педагогічної ради. А це залежить від бага­тьох факторів: створення сприятливого пси­хологічного мікроклімату в колективі, якості підготовки, культури проведення самої пе­дагогічної ради, оптимального добору тема­тики та раціональної форми проведення.

Кожна педагогічна рада працює за планом, що є складовою частиною річного плану дошкільного закладу. При плануванні їх ураховується кількість груп і вихователів, їхня кваліфікація і стаж роботи, результати минулого року і обов'язково завдання, пос­тавлені перед дошкільним закладом на по­точний навчальний рік. У річному плані ви­світлюється зміст кожної педагогічної ради, зазначається термін її проведення та вказуються доповідачі. У місячному плані передбачено підготовку колективу до наступної педради. Час підготування триває по-різному — 2— 2,5 місяця, а може, й довше. А саме: перегляд занять, прогулянок, окремих процесів режиму тощо.

Успіх педагогічної ради залежить від підготовки і участі в обговоренні поставлених питань членів колективу. Підготовка організовується так, щоб якомога більше вихователів взяли в ній актив­ну участь. Вихователів, особливо початківців, вчать пра­вильних прийомів виховного впливу на дітей, допомагають підвищувати загальноосвітній рівень, поліпшу­вати навчально-виховний процес, оволодівати методикою педагогіч­ної пропаганди. За темами, у роботі над якими відчуваються труднощі, плануються і проводяться консультації та співбесіди. Добира­ється необхідний дидактичний матеріал і посібники, опрацьовується методична література, складаються плани доповідей, пові­домлень, оформляються виступи, з чітким викла­дом, теоретичним обґрунтуванням кожного питання, з прикладами про роботу дошкільного закладу.

На педагогічні ради запрошуються батьки, вчителі, психологи та інші компетентні люди з цього питання. Залучаються до консультацій вихователі-методисти, вихователі з вищою кваліфікаційною категорією.

Окремі питання іноді вимагають теоретичних да­них, а в основному виступи з досвіду роботи вихо­вателів, батьків, учителів. Це цікаво всім колегам, а особливо молодим педагогам.

Дуже зацікавлює, заохочує педагогів і викликає позитив підготовка виставок, добір літератури, дидактичних ігор, посібників тощо.

На педагогічних радах розглядаються найрізно­манітніші питання, деякі з них програмою не пере­дбачені, але актуальні на сучасному рівні життя, наприклад це правова та економічна освіта.

Готуючись до педагогічної ради і плануючи її, бажано скласти для себе схему, щоб було зрозуміло, яку роботу слід провести. Схеми можуть бути різ­ними, залежно до якої педагогічні ради готуєтесь.

У доборі тематики педагогічної ради слід керуватися такими критеріями :

1. Тема повинна бути:

· актуальною, тобто сучасною і своєчасною;

· нетрадиційною, отже, цікавою;

· перспективною, тобто працювати на майбутнє й відповідати вимогам наступності, перспективності і спадкоємності.

2. Формулювання теми має передбачати:

· практичну значущість;

· можливість вирішення проблеми, реальність досягнення.

Орієнтовна тематика питань, що можуть розглядатися на засіданні педагогічної ради

1. Організаційно-педагогічні

· Про підсумки роботи ДНЗ за минулий навчальний рік і завдання
педагогічного колективу на наступний рік. Затвердження плану роботи ДНЗ на рік.

· Про спільну роботу батьків і вихователів щодо формування у дітей культурно-гігієнічних навичок.

· Про досвід роботи вихователя Н.П. Іваненко щодо формування
фізичного здоров'я у вихованців середнього віку.

· Про роботу гуртків, секцій щодо формування...

· Про досвід роботи вихователів, яких атестують...

· Про роботу творчої групи з проблеми...

· Про забезпечення здорових і безпечних умов...

· Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.

· Про самоосвіту вихователів як складову системи методичної роботи в ДНЗ. Тощо.

2. Організаційно-методичні

· Концепція і програма розвитку ДНЗ та завдання педагогічного колективу щодо їхньої реалізації.

· Аналіз можливостей дошкільного навчального закладу щодо забезпе­чення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров'я дітей.

· Психолого-педагогічний аналіз режиму роботи ДНЗ та прогнозуван­ня його ефективності.

· Про організацію освітнього процесу у ДНЗ на основі творчого підходу до реалізації чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей.

· Про спільну роботу ДНЗ і сім'ї щодо громадянського виховання ді­тей дошкільного віку. Тощо.

За формами організації можна виокремити такі педагогічні ради:

· традиційна педагогічна рада;

· педагогічна рада з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами (під час обговорення певного питання);

· нетрадиційна педагогічна рада у формі ділової гри, «круглого столу».

· Тощо.

Етапи підготовка й проведення педагогічної ради

Перший етап — теоретичний.

Він охоплює:

· визначення тем педагогічних рад на 3 роки відповідно до науково-методичної проблеми, концепції розвитку ДНЗ, мети й завдань, прогнозованих результатів;

· планування тематики педагогічних рад на рік на основі аналізу діяльності ДНЗ за попередній рік (травень);

· складання плану діагностико - практичної діяльності до педагогічної ради (травень—червень).

Другий етап — організаційний.

Він охоплює:

· складання плану проведення педагогічної ради, вибір форми проведення, уточнення мети й завдань;

· добір методів дослідження (спостереження, бесіди, анкетування дорослих, тестування, вивчення наукової літератури, нормативно-законодавчих документів, моделювання, експеримент, узагальнення перспективного педагогічного досвіду тощо);

· створення оргкомітету з проведення педагогічної ради, розподіл
обов'язків, делегування повноважень; оголошення про проведення педагогічної ради.

Третій етап — моніторинговий.

Необхідно:

· організувати збирання інформації за підсумками діагностування та здійснити аналіз отриманої інформації.

Четвертий етап — практичний.

· проведення засідання педагогічної ради й прийняття рішення.

П'ятий етап — аналітично - регулюючий.

Він охоплює:

· аналіз ефективності роботи педагогічної ради на нараді при завідувачі;

· роботу щодо виконання попередньо ухвалених рішень;

· контроль за виконанням рішення педагогічної ради.

Тематика педагогічних рад, як правило, планується наприкінці поточного року на основі аналізу стану освітньої роботи.

Упродовж року відбувається 4-5 засідань педагогічної ради.

Вимоги до організації та проведення педагогічної ради в ДНЗ:

покроковий алгоритм

Підготовчий етап — за чотири-шість тижнів до початку.

1. Створення комісії (творчої групи) з метою уточнення теми та питань для обговорення, підготовки порядку денного засідання педради.

2. Визначення об'єктів вивчення (педагоги, діти, заходи).

3. Видання наказу про підготовку й проведення педагогічної ради.

Кiлькiсть переглядiв: 289

Коментарi

  • маша

    2013-11-20 10:06:30

    цікаво знати як працюють колеги...