/Files/images/60.jpg

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Нормативно-правове забезпечення

Закон України про освіту регулює суспільні відносини в сфері навчання та виховання дітей. А також в професійній, науковій підготовці громадян. Метою освіти є розвиток особистості, її талантів, виховання моральних якостей, формування в громадян здатності до свідомого суспільного вибору. Закон України гарантує громадянам України право на безкоштовну освіту, вільний доступ до інформації та регулює суспільні відносини у сфері наукової діяльності.

Основними принципами освіти в Україні є:

- доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються державою;

- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

- науковий, світський характер освіти;

- інтеграція з наукою і виробництвом;

- взаємозв'язок з освітою інших країн.


Нормативно-правова база в умовах воєнного стану в Україні

1. Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

2. Лист МОН № 1/3370-22 від 06.03.2022 «Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання».

3. Лист МОН № 1/3454-22 від 15.03.2022 «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році».

4. Лист МОН №1/3475-22 від 17.03.2022 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб».

5. Лист МОН №1/3593-22 від 22.03.2022 «Про здійснення публічних закупівель та обслуговування в органах Казначейства в умовах воєнного стану».

6. Лист МОН №1/3556-22 від 19.03.2022 «Закладам освіти, установам, які вимушені змінити місце розташування у зв’язку з проведенням в місцях їх розташування бойових дій або тимчасовою окупацією території України, необхідно перейти на обслуговування до органів казначейства за новою адресою розташування».

7. Лист МОН № 1/3737-22 від 29.03. 2022 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».

8. Лист МОН №1/9-766 від 12.12.2019 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками».Перелік нормативно-правових актів, рекомендацій,

які регулюють питання безпеки в закладах дошкільної освіти

Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про дошкільну освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Кодекс цивільного захисту України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

Указ Президента України від 24.12.2019 №948/2019 «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежної небезпеки в Україні» https://www.president.gov.ua/documents/9482019-31625

Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

Наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text

Наказ МОН України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління МОН України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#Text

Наказ МОН України від 01.10.2012 №1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах» https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32471/

Наказ МОН України від 15.08.2016 №974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16#Text

Наказ МОН України від 21.11.2016 №1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку , учнів та студентів діям у незвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності)єдиної державної системи цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1623-16#Text

Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 №03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти» http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/86706/

Лист МОН України від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-na-period-diyi-voyennogo-stanu-v-ukrayini

Лист МОН України від 14.02.2019 №1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах дошкільної освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-ta-dotrimannya-vimog-z-pitan-ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti-u-zakladah-doshkilnoyi-osviti

План реагування на надзвичайні ситуації вихователя закладу дошкільної освіти https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/624/b16/581/624b165811dd9015812979.pdf

Ілюстративний матеріал та рекомендації «Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру» https://shron2.chtyvo.org.ua/Nevidomyi_Avtor/Dii_naselennia_v_umovakh_nadzvychainykh_sytuatsii_voiennoho_kharakteru.pdf?PHPSESSID=9gf3rkqlntvl8smpatesp9gj70

Яким має бути укриття у закладах освіти(роз’яснення освітнього омбудсмена) https://eo.gov.ua/yakym-maye-buty-ukryttya-u-zakladi-osvity/2022/06/07/

Довідник «У разі надзвичайних ситуацій або війни» https://www.mil.gov.ua/content/pdf/NS-WAR.pdf


Розпорядження Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23.09.2021 року № 233-р «Щодо встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення (COVID-19)»

Базовий компонент дошкільної освіти

Положення про заклад дошкільної освіти (від 27.01.2021)

Наказ МОН України від 12.01.2021 № 33 "Про затвердження базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти (нова редакція)

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

Нормативно-правове забезпечення організації освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах

З 16 січня 2021 року Державна мова обов'язкова у сфері надання освітніх послуг

Закони України:

Про освіту

Про дошкільну освіту

Конвенція про права дитини

Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Про охорону дитинства

Про благодійну діяльність та благодійні організації

Про захист персональних даних

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів

Постанови Кабінету Міністрів України:

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня2003р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86) ПОЛОЖЕННЯ про заклад дошкільної освіти

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

Постанова КМУ 531;

Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів

Накази Міністерства:

Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965

Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618

"Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.13 № 440/22972

"Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах" від 01.10.2012 № 1059

"Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" від 15 квітня 1993 р. N 102

"Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 17.04.2006 № 298/227

"Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України" від 02.08.2005 N 458

Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю" від 23 березня 2005 р. № 178

"Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" від 20.02.2002 N 128

"Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 N 930

"Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" від 04.11.10. № 1055

"Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів" від 25.11. 2011 р. № 1365

"Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу" від 25.11. 2011 р. № 1368

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

Листи Міністерства:

Лист МОН про дотримання мовного законодавства в освітньому процесі

Лист Міністерства освіти і науки України від 11.10.2017 № 1/9-546 "Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців"

Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»

Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»

Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» Кваліметрична модель

Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

Лист Міністерства № 1/9-500 від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"

Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

Кiлькiсть переглядiв: 952

Коментарi